Disclaimers

Disclaimer Europese Commissie

De steun van de Europese Commissie voor de productie van deze website vormt geen goedkeuring van de inhoud, die uitsluitend de standpunten van de auteurs weergeeft, en de Commissie kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het gebruik dat eventueel wordt gemaakt van de informatie die erin is opgenomen.

Consortium Disclaimer

Uw gebruik van de website, de inhoud ervan en alle diensten of items die via de website worden verkregen, is op eigen risico. De website, de inhoud en alle diensten of items verkregen via de website worden geleverd op een “as is” en “as available” basis, zonder enige vorm van garantie, expliciet of impliciet. Noch het consortium, noch enige persoon verbonden aan het consortium geeft enige garantie of verklaring met betrekking tot de volledigheid, veiligheid, betrouwbaarheid, kwaliteit, nauwkeurigheid of beschikbaarheid van de website. Zonder het voorgaande te beperken, garandeert noch het consortium, noch enige persoon verbonden aan het consortium dat (i) de website, de inhoud of de diensten nauwkeurig, betrouwbaar, vrij van fouten of onderbroken zullen zijn; (ii) gebreken gecorrigeerd zullen worden; (iii) onze site of de server die deze beschikbaar maakt vrij zijn van virussen of andere schadelijke componenten; (iv) de website of enige diensten of items verkregen via de website anderszins aan uw behoeften of verwachtingen zullen voldoen.

Het consortium wijst hierbij alle garanties van de hand, expliciet of impliciet, wettelijk of anderszins, inclusief maar niet beperkt tot garanties van verhandelbaarheid, niet-inbreuk en geschiktheid voor een bepaald doel.

Het voorgaande heeft geen invloed op garanties die onder de toepasselijke wetgeving niet kunnen worden uitgesloten of beperkt.

Gegevens vrijwillig verstrekt door de gebruiker

Op grond van de huidige wetgeving en de bepalingen van artikel 13 van de EU-Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (hierna de “Verordening”), informeren wij u dat de verantwoordelijke voor de verwerking van de door u verstrekte gegevens Social IT srl is (hierna de TITEL HOUDER) met statutaire zetel in Via Kufstein 5| I-38121 TN Belastingcode en btw-nummer 02992720926.

Voor het raadplegen van de website hoeft de gebruiker geen persoonsgegevens te verstrekken.

Echter, elk contact met TITEL HOUDER of het optioneel, expliciet en spontaan verzenden van berichten, elektronisch of traditioneel, naar de op de website aangegeven adressen van TITEL HOUDER brengt met zich mee dat het adres, inclusief e-mail, van de afzender of het relevante telefoonnummer, dat nodig is om te reageren op verzoeken, evenals eventuele andere persoonlijke gegevens die in de betreffende communicatie zijn opgenomen, worden verkregen.

Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om te reageren op het verzoek van de gebruiker en kunnen alleen aan derden worden doorgegeven als dat voor dat doel nodig is.

Voor de verwerking van gegevens voor deze doeleinden is uw toestemming niet vereist, aangezien de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent of de uitvoering van precontractuele maatregelen die op uw verzoek zijn genomen (Art. 6, lid 1, letter b) van de Verordeningen), evenals, indien van toepassing, om te voldoen aan een wettelijke verplichting (Art. 6, lid 1, letter a) van de Verordeningen).

De verwerking van gegevens wordt uitgevoerd door personeel dat is aangesteld door TITEL HOUDER met procedures, technische en computerhulpmiddelen die geschikt zijn om de vertrouwelijkheid en veiligheid van uw gegevens te beschermen en bestaat uit het verzamelen, vastleggen, ordenen, opslaan, raadplegen, verwerken, wijzigen, selecteren, extraheren, vergelijken, gebruiken, onderling koppelen, blokkeren, communiceren, verspreiden, annuleren, vernietigen van dezelfde inclusief de combinatie van twee of meer van de bovenstaande activiteiten.

Deze gegevens worden bewaard gedurende de tijd die strikt noodzakelijk is om de gebruiker de gevraagde dienst te verlenen en worden onmiddellijk daarna gewist, onverminderd verdere wettelijke bewaarplichten. Uw gegevens worden niet verspreid.

In het kader van haar activiteiten en voor de hierboven genoemde doeleinden kan TITEL HOUDER gebruikmaken van diensten van derden die namens TITEL HOUDER en volgens haar instructies als gegevensverwerkers optreden. Dit zijn entiteiten die TITEL HOUDER verwerkings- of instrumentele diensten verlenen (bijvoorbeeld computerdiensten voor het beheer van de website). U kunt een volledige en bijgewerkte lijst opvragen van de personen die zijn aangewezen als gegevensverwerkers door contact op te nemen met een van de onderstaande contactpersonen.

Gegevens kunnen worden overgedragen binnen de Europese Unie, waar TITEL HOUDER of haar leveranciers zijn gevestigd of hun servers in dergelijke landen hebben staan. Gegevens worden niet buiten de Europese Unie overgedragen.

U hebt te allen tijde het recht om uw rechten op grond van de toepasselijke wetgeving uit te oefenen, met inbegrip van het recht op:

 • Bevestiging ontvangen van het bestaan van uw persoonlijke gegevens en toegang krijgen tot de inhoud ervan;
 • uw persoonsgegevens bijwerken, wijzigen en/of corrigeren
 • verzoeken om verwijdering (vergetelheid), omzetting in anonieme vorm, blokkering van gegevens die in strijd met de wet zijn verwerkt of beperking van de verwerking;
 • om legitieme redenen bezwaar maken tegen de verwerking;
 • een kopie te ontvangen van de gegevens die u hebt verstrekt en te verzoeken dat deze gegevens worden doorgegeven aan een andere gegevensbeheerder;

door een specifiek verzoek te sturen naar: info@glide19.eu.

Beperking van aansprakelijkheid

In geen geval zal het consortium, noch enige persoon die ermee verbonden is, aansprakelijk zijn voor schade van welke aard dan ook, onder welke juridische theorie dan ook, voortvloeiend uit of in verband met het gebruik, of onvermogen tot gebruik, van de website, enige website die eraan gekoppeld is, enige inhoud of diensten verkregen via de website, inclusief directe, indirecte, speciale, incidentele, gevolgschade of bestraffende schade, inclusief maar niet beperkt tot persoonlijk letsel, pijn en lijden, emotioneel leed, verlies van inkomsten, winstderving, verlies van zaken of verwachte besparingen, verlies van gebruik, verlies van goodwill, verlies van gegevens, en ongeacht of dit wordt veroorzaakt door onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contractbreuk of anderszins, zelfs als dit te voorzien was.

Het voorgaande heeft geen invloed op enige aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten of beperkt onder de toepasselijke wetgeving.

Gebruik van cookies

Deze website gebruikt geen profileringscookies, maar alleen technische en analytische cookies, van zichzelf en van derden (zoals Matomo Analytics). Het is mogelijk om cookies te beperken of uit te schakelen in de internetbrowser van uw computer. Sommige web functionaliteiten kunnen dan echter inactief en niet toegankelijk worden.

We gebruiken cookies om u te helpen efficiënt te navigeren en bepaalde functies uit te voeren. Hieronder vindt u gedetailleerde informatie over alle cookies onder elke toestemmingscategorie.

De cookies die zijn gecategoriseerd als “Noodzakelijk” worden opgeslagen in uw browser omdat ze essentieel zijn voor het mogelijk maken van de basisfuncties van de site.

We gebruiken ook cookies van derden die ons helpen te analyseren hoe u deze website gebruikt, uw voorkeuren op te slaan en de inhoud en advertenties aan te bieden die voor u relevant zijn. Deze cookies worden alleen met uw voorafgaande toestemming in uw browser opgeslagen.

U kunt ervoor kiezen om sommige of al deze cookies in of uit te schakelen, maar het uitschakelen van sommige cookies kan uw surfervaring beïnvloeden.

Noodzakelijke cookies zijn nodig om de basisfuncties van deze site mogelijk te maken, zoals beveiligd inloggen of het aanpassen van uw toestemmingsvoorkeuren. Deze cookies slaan geen persoonlijk identificeerbare gegevens op.

  1. cookieyes-consent (duur 1 jaar): CookieYes stelt deze cookie in om de toestemmingsvoorkeuren van gebruikers te onthouden, zodat hun voorkeuren bij volgende bezoeken aan deze site worden gerespecteerd. Er wordt geen persoonlijke informatie over de bezoekers van de site verzameld of opgeslagen
  2. _GRECAPTCHA (duur 5 maanden 27 dagen): Google Recaptcha-service plaatst deze cookie om bots te identificeren om de website te beschermen tegen kwaadaardige spamaanvallen.
  3. wordpress_test_cookie (duur): wordpress_test_cookie (duur): WordPress stelt deze cookie in om te bepalen of cookies zijn ingeschakeld op de browsers van de gebruikers.

Functionele cookies helpen bij het uitvoeren van bepaalde functies, zoals het delen van de inhoud van de website op sociale mediaplatforms, het verzamelen van feedback en andere functies van derden.

 

 

Analytische cookies worden gebruikt om te begrijpen hoe bezoekers omgaan met de website. Deze cookies helpen informatie te verschaffen over statistieken zoals het aantal bezoekers, bouncepercentage, verkeersbron, enz.

  1. _pk_id.*  (duur 1 jaar 27 dagen): Matamo heeft deze cookie ingesteld om een unieke gebruikers-ID op te slaan.
  2. _pk_ses.* (duur 30 minuten): Matomo plaatst deze cookie om een unieke sessie-ID op te slaan voor het verzamelen van informatie over hoe de gebruikers de website gebruiken.

Prestatiecookies worden gebruikt om de belangrijkste prestatie-indexen van de website te begrijpen en te analyseren, wat helpt bij het leveren van een betere gebruikerservaring voor de bezoekers.

 

 

 

Advertentiecookies worden gebruikt om bezoekers advertenties op maat aan te bieden op basis van de pagina’s die u eerder hebt bezocht en om de effectiviteit van de advertentiecampagnes te analyseren.

 

 

You may choose to prevent this website from aggregating and analyzing the actions you take here. Doing so will protect your privacy, but will also prevent the owner from learning from your actions and creating a better experience for you and other users.

Gebruikers kunnen alle cookies uitschakelen door de juiste instelling in de browser te kiezen.

De Glide-19 website streeft ernaar nauwkeurige en actuele inhoud aan te bieden. We verwelkomen echter feedback die ons in staat stelt om eventuele fouten te corrigeren (stuur feedback naar info@glide19.eu).

Links

De INTENSE website is niet verantwoordelijk voor de inhoud of betrouwbaarheid van gelinkte websites en onderschrijft niet noodzakelijkerwijs de meningen die op deze websites worden geuit. Vermelding mag niet worden opgevat als een goedkeuring van welke aard dan ook. We kunnen niet garanderen dat deze links altijd werken en we hebben geen controle over de beschikbaarheid van gekoppelde pagina’s

Copyright

Verschillende auteursrechtelijke beperkingen zijn van toepassing op individuele documenten op deze website. Alle intellectuele output (materialen) van Glide-19 die door het project is geproduceerd, is in overeenstemming met de subsidieovereenkomst waarbij materialen gratis en onder open licenties beschikbaar moeten worden gesteld. Al deze materialen zullen beschikbaar zijn op het Project in het Erasmus+ Project Resultaten Platform  (http://ec.europa.eu/programmes/erasmusplus/projects/),  in overeenstemming met de goedkeuring van het eindrapport.